Avlusing med LiceTube

EFFEKTIV OG SIKKER AVLUSING

Lakselus er i dag et betydelig problem for oppdrettsnæringen. Uten en løsning vil det ikke være rom for vekst, og det er stort press på næringen å finne en bærekraftig måte å holde lusenivået nede på.  

Lusbekjempelse

LiceTube er et produkt som skal plasseres permanent i hver merd og fungerer 24 timer i døgnet. Virkningen vil da være forebyggende mot at lusebestanden når et uønsket nivå.

Les mer ...

Bedre fiskehelse

I motsetning til flere andre avlusningsmetoder, viser foreløpige tester med LiceTube ingen tegn til skader på fisk. FISKEHELSESTASJONEN LiceTube skal gi også nyttig informasjon til oppdretter om fiskens tilstand. Resultatet blir bedre fiskehelse og økt lønnsomhet.

Miljøhensyn

Ferdig utviklet LiceTube sparer miljøet for utslipp av avlusningsmidler, og bruker miljøvennlig energi. Bruk av LiceTube vil redusere fiskedød betydelig. Den er derfor et svært viktig bidrag til økt bærekraft i næringen.

Om LiceTube

Om oss

LiceTube har fått økonomisk støtte fra Lerøy Seafood og Innovasjon Norge. Vi ønsker nå å realisere siste fase i utviklingen av LiceTube til ett kommersielt produkt.

LiceTube er fiskehelsestasjonen som vil revolusjonere oppdrettsnæringen. Brukt preventivt i merdene vil den holde nivået av lus konstant under kontroll. Sammen med alle sine tilleggsfunksjoner vil den gi god fiskehelse, økt lønnsomhet og et styrket omdømme for sjøbasert oppdrett. LiceTube gir dermed næringen mulighet til god og bærekraftig vekst.

Vår målsetting er at LiceTube blir den foretrukne avlusingsenhet i sjøbaserte oppdrett av laks og ørret.

Vi tror på at FISKEHELSESTASJONEN LiceTube blir en revolusjon for fiskehelse, som gir rom for god vekst i næringen.

Bakgrunn og utvikling

Interessen fra omverdenen har vært stor underveis i prosjektet. Blant annet har to fiskeriministere i Norge invitert seg selv på besøk for å følge med på arbeidet med LiceTube. Prosjektet har også blitt beskrevet i flere omtaler i Norge, England, Skottland, Chile og Canada.

Det som startet som en unik løsning på luseproblematikken i laksenæringen, og LiceTube har vært gjennom flere utviklingstrinn. Bildet som etter hvert tegnet seg av nyvinningen var noe mer - en brilliant idé om å kunne gjøre en komplett jobb for fiskehelsen. Intensjonen med LiceTube har dermed utviklet seg til å bli en fiskehelsestasjon i merd. Den skal kunne telle og fjerne lus, ta mekaniske prøver av fisk, injisere og chippe, skille ut skadet, syk eller kjønnsmoden fisk, oppdage rømming m.m.

Prosjektets spede begynnelse på tegnebrettet skulle etter hvert sjøsettes. Etter et lite forprosjekt med testing i Fusa, ble det laget en animasjonsfilm som viste hvordan LiceTube skulle fungere. Deretter dro vi på frierferd til Innovasjon Norge og Lerøy-gruppen. Prosjektet gikk gjennom nåløyet!

Med styrket kapital fulgte to nye testfaser. Første runde foregikk på Akvariet i Bergen, hvor en nedskalert modell av LiceTube ble testet i et mindre basseng. Her skulle det avklares om det var mulig å få fisk inn i LiceTube slik vi hadde tenkt. Med positivt resultat var det så klart for å prøve tuben under forutsetninger fra det virkelige liv i oppdrettsanlegget. En prototype i full størrelse skulle testes i merd som ble lånt av HI Matre, hvor fisketetthet var lik med kommersiell merd.

Testens målsetting var for det første: Å lokke tilstrekkelig med fisk inn tuben ved hjelp av vår teknologi. Kunne vi også få ført den gjennom systemet slik LiceTube var konstruert for? Lukking av dører, skyveskott som ville få fisken til å svømme dit den skulle uten panikk og stress - spenningen var stor om våre teorier ville fungere i praksis.

Etter sluttført test i Matre kan vi konstatere at vi har nådd denne rundens milepæl og målsetting. Forsøkene beviser at konseptet lar seg gjennomføre i praksis, og er et stort gjennombrudd for prosjektet! 

Videre arbeid

LiceTube er framtidsrettet og nytenkende, der vi tar enheten ut i merd og behandler fisk i eget territorium, som er i merden. Ved å gjøre det slik, unngår man mye fiskedød, og forbedrer fiskehelsen i forhold til dagens mekaniske avlusingsmetoder. Termisk og optisk avlusing samt bruk av rensefisk driver på dispensasjoner inntil nye og bedre metoder kommer på markedet. Viktig moment syntes vi. Videre er det med tiden blitt mer og mer vanlig med ulike gjenstander opp i merdene.

Det ligger nå en ny fase foran oss i arbeidet med LiceTube. Oppfinnerhatten kan tas av, da det meste som vi skal implementere av produkter i tuben, finnes allerede på markedet. LiceTube skal i neste fase, gjøres komplett og klar for kommersialisering. Å kunne tilby LiceTube som en ren avluser, med mulighet for brukere til å kjøpe tilleggsfunksjoner for vesentlig forbedring av fiskehelsen, er ett av målene for denne fasen.

Vi har tilgang til den tekniske kompetansen som trengs. Innovasjon Norge er positiv til å bidra med kapital gjennom Miljøteknologiordningen. For å nå sine mål og få kommersialisert LiceTube for markedet er vi klar til å utforske alle muligheter for å tilføre prosjektet den resterende kapitalen som trengs i siste fase.

Har blitt forsinkelser

Det er blitt forsinkelser grunnet 2 år med Koronapandemien, samt litt usikkerhet omkring grunnrenteskatten på havbruk – men vi er nå i gang med å jobbe med innhenting av kapital etc, slik at vi håper å starte opp med målsettingen, som er å få LiceTube fram til ferdig produkt.

Det gir oss en unik mulighet: Å kunne tilby løsningen på hovedutfordringen til en av Norges viktigste næringer.

Fiskehelsestasjonen LiceTube    

Kontinuerlig avlusningsenhet

LiceTube er i full størrelse ca. 2,5 meter i diameter og ca. 6 meter lang. Tuben er i drift i merdene hele døgnet, og vil fungere som en kontinuerlig avlusningsenhet. Nye LiceTube kan ha fra 1 – 10 avlusingskammer i front. Det vil øke effekten betydelig.

Laks tiltrekkes inn i tuben

Laksen lokkes inn i tuben ved hjelp av motstrøm og spesial lys. Det kan også brukes ledenot inn mot enheten for å øke effektiviteten.

Immobilisering av fisk med strobelys

I hvert behandlingskammer immobiliseres fisk ved en spesiell strobefrekvens.

Det gjør at fisk blir rolig og behandles med egenutviklet effektiv teknikk.

Datainnhenting og avlusing

Når fisk er ferdig behandlet, føres den ut igjen i merden. Avlusningsmetode dreper ikke bare lus, men også eggstrengen. Teknologi sørger for at fisk uten lus sluses direkte igjennom uten avlusing. Oppdrettere får viktig info om størrelse, vekt, automatisk lusetelling, opplysninger om sårskader, sentvoksende eller kjønnsmoden fisk, og mange flere relevante viktige data om fiskehelse.

Omtaler LiceTube

Les mer ...

Nyheter

Videre arbeid med LiceTube

Les mer ...

Nye LiceTube med inntil 10 behandlingskammer

I bildet ser du 3D design av modell med 10 behandlingskammer, fås også med 3 kammer.

Ulike avlusningsmetoder i sjøbaserte oppdrettsanlegg

Her vil det komme redaksjonelt lesestoff som vil omhandle utfordring omkring lakselus skrevet av ulike kilder og medier.

Rensefisk er vanlig for å bekjempe lakselus i lakseoppdrett

Mye lakselus på villaks på Vestlandet

Kraftig vekst i omstridt behandling av laks

150.000 rensefisk dør hver dag. – En dyretragedie uten sidestykke

Kjemikaliene som dreper lakselus, skader fisk, reker og miljøet

Over ti millioner laks døde på grunn av avlusing

Vanlig avlusingsmetode kan være smertefull og skadelig for laks

Hver tredje Mowi-laks døde i merdene

Veterinærinstituttet: Rekordhøy dødelighet i norsk lakseoppdrett i 2022

97,9 millioner laks og regnbueørret døde i 2022. Skader etter avlusning, kompleks gjellesykdom og vintersår er det tre største utfordringene i norsk laksenæring, ifølge Veterinærinstituttet.

– Tidligere studier ser ut til å ha underestimert effektene lus har på villaks

Utsetter frist for utvalget som går gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen

– Trenger ikke mange år på skole for å skjønne at det er sjø-delen som skaper arbeid på land

Lakselusa koster oppdrettsnæringen i Norge 167 milliarder kroner* i 2021

Norskeide selskaper tvunget til omfattende nødslakt på Island

Veterinærforeningen krever handling etter flere dyretragedier

Groteske bilder viser omfattende problemer med fiksevelferd på Island

Lakselus forsinker laksen

Lusevarsling - grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse

Fiskevelferd og detaljkrav som slår feil ut i praksis

Høy dødelighet på laksesmolt og sjøørret fra Hardanger- og Sognefjorden

Samarbeidspartnere/Leverandører

Lerøy
Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.  

Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.  

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003 med formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet, bidra til å utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003 med formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet, bidra til å utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Mekatronikk
Mekatronikk

Mekatronikk

Plastinvent
Plastinvent

Plastinvent AS  er kjent for høy kompetanse og lang erfaring med utvikling av plastløsninger. Produksjon, reparasjon og utvikling av plastprodukter.

Plastinvent

Plastinvent AS  er kjent for høy kompetanse og lang erfaring med utvikling av plastløsninger. Produksjon, reparasjon og utvikling av plastprodukter.

Havforsknings instituttet
Havforsknings instituttet

Havforskningsinstituttet er et norsk statlig institutt for forskning på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Instituttets virksomhet er konsentrert om havbruk og om økosystemene i Polhavet, Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Havforsknings instituttet

Havforskningsinstituttet er et norsk statlig institutt for forskning på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Instituttets virksomhet er konsentrert om havbruk og om økosystemene i Polhavet, Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Munck Grab
Munck Grab

Munckgrab er en norsk produsent av Munck Electro-Hydraulic Grabs. De holder til i Bergen sentrum, men i dag foregår produksjon, montering, kvalitetskontroll og testing av komplette grep i produksjonsanlegg i Gdansk/Gdynia, Polen.

Munck Grab

Munckgrab er en norsk produsent av Munck Electro-Hydraulic Grabs. De holder til i Bergen sentrum, men i dag foregår produksjon, montering, kvalitetskontroll og testing av komplette grep i produksjonsanlegg i Gdansk/Gdynia, Polen.

Nagelld
Nagelld

Nagelld har spesialisert oss på å levere visuelt innhold innen energi, havbruk og maritime industrier  

Nagelld

Nagelld har spesialisert oss på å levere visuelt innhold innen energi, havbruk og maritime industrier  

Bluesnap
Bluesnap

Bluesnap

Mekasense
Mekasense

Mekasense

Mouser electronics
Mouser electronics

Mouser electronics

Norsk fletteri AS
Norsk fletteri AS

Norsk fletteri AS

Vaki
Vaki

Vaki

Aico
Aico

Aico

Acapo
Acapo

Acapo

Akvariet i bergen
Akvariet i bergen

Akvariet i bergen

Astrup
Astrup

Astrup

Blue robotics
Blue robotics

Blue robotics

Ernst Eismann Eftf as
Ernst Eismann Eftf as

Ernst Eismann Eftf as

Engesund Fiskeoppdrett
Engesund Fiskeoppdrett

Engesund Fiskeoppdrett

Goodtech
Goodtech

Goodtech

Hordaland Rørteknikk
Hordaland Rørteknikk

Hordaland Rørteknikk

IT automation
IT automation

IT automation

Aquadykk as
Aquadykk as

Aquadykk as

Erik Hansen Blikkenslagermester
Erik Hansen Blikkenslagermester

Erik Hansen Blikkenslagermester

Samtext
Samtext

Samtext

Ørjan Orra Transport AS
Ørjan Orra Transport AS

Ørjan Orra Transport AS

Kontakt oss

934 58 299
Prestaskjersveien 63, 4058 TANANGER
Orgnr 932 846 624